Sisällöstä vastaa Roche Diagnostics Oy

Diagnostiikka

In vitro -diagnostiikka auttaa tuottamaan kestävää terveydenhuoltoa

Pidempi elinajanodote, ikääntyvä väestö ja hengenvaarallisten sairauksien, kuten syövän, sydänsairauksien ja diabeteksen, yleistyminen lisäävät terveydenhuoltopalvelujen tarvetta kaikkialla maailmassa. Samaan aikaan palvelujen lisääntynyt käyttö ja kustannusten kasvu ovat joutuneet törmäyskurssille rajallisten voimavarojen kanssa.

Millään maalla ei ole varaa tehottomaan terveydenhuoltojärjestelmään. Kun potilaalle annetaan väärää hoitoa tai hän ei saa oikeaa hoitoa, rahaa haaskataan ja hoitotulokset heikkenevät. Mikäli sairauksia ei todeta riittävän varhain, seurauksena voi olla kalliita myöhäisvaiheen hoitoja, toimenpiteiden ja hoitojen ylikäyttöä, huonoa sairauksien hoitoa ja mahdollisesti komplikaatioita. Taloudelliselta kannalta tämänkaltainen tehottomuus luo täysin turhia kustannuksia. Tieteelliset edistysaskeleet ja innovatiiviset täsmälääkkeet, erityisesti biologiset lääkkeet, ovat mullistaneet monien sairauksien hoidon.

In vitro -diagnostiikalla (IVD) tarkoitetaan ei-invasiivisia eli kajoamattomia testejä, jotka tehdään elimistön ulkopuolella potilaan verestä tai muista kehon nesteistä tai kudoksista. IVD:lla on keskeinen rooli kliinisessä päätöksenteossa lääketieteen alasta riippumatta1 ja niiden todellisia ansioita ovat mm. kustannussäästöt ja niiden loppupään toimintojen tehostuminen, joihin testaus johtaa tai jotka se estää2. Huolimatta modernin IVD:n tarjoamista mahdollisuuksista edistää kestävää terveydenhoitoa, sitä ei edelleenkään hyödynnetä tai arvosteta riittävästi, minkä vuoksi sen osuus terveydenhoitomenoista on hyvin vähäinen.

IVD-testit vastaavat moniin potilaan terveydentilaa koskeviin keskeisiin kysymyksiin: mm. altistumisriski tietylle sairaudelle, sairauden aste tai vaikeusaste, todennäköisyys vastata tiettyyn toimenpiteeseen tai hoitoon ja sairauden eteneminen (tai remissio) hoidon aloittamisen jälkeen. IVD-testit ovat olennaisia pyrittäessä näyttöön perustuviin parannuksiin terveydenhoidon laadussa. Ne saattavat pienentää kustannuksia mahdollistamalla varhaisemmat, yksilölliset  interventiot, jotka voivat jatkossa vähentää muita terveysongelmia, estää ei-toivotut hoitotulokset, vähentää tai eliminoida sairaalassa vietetyn ajan ja ehkäistä myöhäisvaiheen tai tarpeettoman hoidon aiheuttamat kustannukset3.

Arvonnousua aliarvostetulle työkalulle

IVD, joka antaa tarkkaa, lääketieteellisesti olennaista ja käyttökelpoista tietoa, mahdollistaa palveluntuottajien ja maksajien menojen pienenemisen, hoitotulosten paranemisen ja johtaa kustannustehokkaaseen hoitoon potilaan hoitopolun kaikissa vaiheissa.

 

PLoS One. 2013 Nov 15;8(11):e78962.
PLoS One. 2013 Nov 15;8(11):e78962.
3 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2015). Improving diagnosis in health careWashington, DC: The National Academies Press.