Sisällöstä vastaa Roche Oy.

Kun sopiva lääkeainemolekyyli on löydetty, sitä muokataan tarkoitukseen paremmin sopivaksi. Ennen kuin tutkimusta voidaan tehdä ihmisillä, lääkeainetta tutkitaan laboratoriossa. Näiden tutkimusten avulla selvitetään, ovatko lääkeaineet riittävän turvallisia, jotta niitä voitaisiin antaa ihmiselle. Tämän jälkeen edetään kliinisiin lääketutkimuksiin, joissa lääkeainetta annetaan ihmisille. Tässä vaiheessa tutkimusten avulla selvitetään mm. onko uusi lääkemolekyyli riittävän tehokas, millainen on sen turvallisuusprofiili, auttaako se parantamaan sairauden tai ehkäisemään sairauden etenemistä ja voidaanko sille hakea myyntilupaa.

Kliiniset lääketutkimukset toteutetaan useassa eri vaiheessa ja tekemällä monia tutkimuksia rinnakkain. Ensimmäisessä vaiheessa uutta lääkevalmistetta annetaan vain pienelle joukolle ihmisiä ja sen tarkoituksena on selvittää, voidaanko lääkettä antaa turvallisesti ja mitä vaikutuksia sen antamisesta ilmenee elimistössä. Toisessa vaiheessa uutta lääkevalmistetta annetaan potilaille tarkoituksena selvittää, toimiiko uusi lääkehoito kyseisen sairauden hoidossa, mikä on sopiva lääkeannos ja millaisia mahdollisia haittavaikutuksia sillä on. Kolmannessa vaiheessa tutkimuksen mukaan otettavien henkilöiden määrä kasvaa ja on tyypillisesti tuhansia. Tässä, kuten edellisessäkin vaiheessa, uutta lääkettä verrataan jo saatavilla olevaan hoitoon. Näin saadaan selville, onko uusi tutkittava lääke parempi joko tehokkuudeltaan tai turvallisuudeltaan verrattuna aiempiin vaihtoehtoihin.

Mikäli uusi lääke osoittautuu tehokkaammaksi ja paremmin siedetyksi kuin jo käytössä oleva lääke, sille haetaan lääkevalvontaviranomaiselta myyntilupaa toimittamalla tutkimuksen tulokset arvioitaviksi. Kaikkiaan tutkimusvaihe laboratoriosta kliinisten lääketutkimusten loppuun viemiseksi voi kestää n. 10 – 15 vuotta.

Lääkettä voidaan tutkia senkin jälkeen, kun se on saanut myyntiluvan. Näillä neljännen vaiheen tutkimuksilla voidaan etsiä lisää tietoa lääkkeen käytettävyydestä ja pitkäaikaisturvallisuudesta isommilla potilasjoukoilla.

Roche voi myös tukea tutkijalähtöisiä tutkimuksia antamalla tutkimukseen lääkkeitä tai testejä tai osallistumalla tutkimuksen kustannuksiin paikallisen lainsäädännön puitteissa.

Roche noudattaa tehdessään kliinisiä lääketutkimuksia kaikkia kansainvälisiä ohjeita ja paikallista lainsäädäntöä, mukaan lukien Helsingin Julistusta ja hyvää kliinistä tutkimustapaa. Tutkimukset suoritetaan tarkoin laaditun tieteellisen tutkimussuunnitelman pohjalta. Ennen tutkimuksen aloittamista tutkimussuunnitelman on arvioinut lääkevalvontaviranomainen (Suomessa Fimea) ja eettinen toimikunta.

Tutkimukset suoritetaan tutkimuskeskuksissa, jotka voivat olla sairaaloita tai yksityisiä lääkäriasemia. Kussakin paikassa tutkimus suoritetaan tutkimuksesta vastaavan lääkärin valvonnassa.

Tutkimuksen päätyttyä tuloksista laaditaan tutkimusraportti ja lisäksi tutkimustulokset julkaistaan tieteellisessä julkaisussa. Tutkimustuloksista julkaistaan myös yhteenveto viranomaisten ylläpitämissä rekistereissä. Missään näistä ei esitetä sellaisia tietoja, joista tutkittavien henkilöllisyys voisi paljastua.

Hyvä kliininen tutkimustapa, GCP, ohjaa kliinisten lääketutkimusten tekemistä ja sen tunteminen on tärkeää jokaiselle tutkimuksia tekevälle terveydenhuollon ammattilaiselle. Mikäli et vielä ole aiemmin suorittanut GCP-koulutusta tai edellisestä koulutuksesta on jo jonkin aikaa, voit suorittaa Rochen tarjoaman koulutuksen.

Suomessa aloitetaan vuosittain yli sata uutta kliinistä lääketutkimusta. Tutkittava voi saada tiedon kliinisestä lääketutkimuksesta hoitavalta lääkäriltään tai ilmoituksesta, jossa etsitään tutkittavia lääketutkimukseen. Ennen kuin tutkittava päättää osallistumisestaan tutkimukseen, hänelle kerrotaan tutkimuksen tarkoituksesta, kulusta, siihen liittyvistä hyödyistä ja riskeistä. Tutkittavalla on myös aina mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella tutkimuksesta tutkijalääkärin kanssa ennen päätöstään osallistumisesta. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää milloin tahansa. Ennen osallistumistaan tutkittava allekirjoittaa tietoisen suostumuksen.

Lisätietietoja kliinisistä lääketutkimuksista voi lukea englanninkielisiltä  ja  tietokannasta.

Roche Oy
Vaihde:

Roche Diagnostics Oy
Vaihde:

Tilaukset: 
Ostolaskut: 

M-FI-00001621 / MC-FI-00542

© 2022 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.