Sydämen vajaatoiminta

Kroonisen sydänsairauden vaikutus potilaan elämään on merkittävä. Ilman tukea ja seurantaa hoidon kannalta tärkeä elämäntapamuutos saattaa jäädä tekemättä ja määrätty lääkehoito noudattamatta. Masennus ja sairaudesta aiheutuvat muut terveydelliset oireet voivat kuormittaa potilasta entisestään, jos keinot oikea-aikaisiin interventioihin puuttuvat.

Etäseuranta tarjoaa hyötyjä kaikille osapuolille

Miten tiedän, onko kaikki hyvin?

Saanko tarvittaessa nopeasti apua?

Mistä saan nopeasti vastauksia sairauttani koskeviin kysymyksiin?

Kuka tukee elämäntilanteeni muutoksessa?

 • Preventiivinen seuranta
  Nopea apu etäyhteydellä

 • Kuntoutuksen vahvistaminen

 • Oman tilan arviointi kyselyillä

 • Sairauteen liittyvä taustatieto ja itsehoito-ohjeet

 • Turvallisuudentunteen ja elämänlaadun kohentuminen

 • Ei turhia sairaalakäyntejä

Miten saamme resurssit riittämään?

Miten keräämme hoidossa tarvittavan tiedon tehokkaimmin?

Voimmeko auttaa etänä ilman, että hoidon laatu kärsii?

Miten hallitsemme etäseurannan tekniikan, tukitarpeet ja logistiikan?

 • Integraatio hoitajan ja lääkärin työhön, ei pelkkä tiedon keruu

 • Resurssien kohdistaminen

 • Työkuorman vähentäminen

 • Tuki ratkaisun kehittämiselle

 • Sujuva tiedonkulku

 • Tietoon perustuvat hoitopäätökset

Miten hallitsemme työkuormaa ja kustannuksia?

Kuinka varmistamme tiedonkulun terveydenhuollossa?

Miten varmistamme hoidon vaikuttavuuden?

 • Mitatusti vaikuttava ratkaisu

 • Sairaalahoitopäivien
  vähentyminen ja merkittävät säästöt*

 • Perusterveydenhuoltoa ja
  erikoissairaanhoitoa yhdistävä
  toimintamalli

 • PROM/PREM**-tiedon
  kerääminen ja laadun tarkkailu (laaturekisteri)

 • Digitaaliselle alustalle sopiva hoitopolku

 • Tietoon ja mittauksiin perustuva vaikuttavuus

* Roche Diagnosticsin ja Essoten sydämen vajaatoiminta -pilotin tulokset 01/2022.
* *PROM (Patient Reported Outcome Measures) -kyselyt perustuvat ICHOM-standardeihin tai 15D-elämänlaatumittareihin ja kertovat esimerkiksi siitä, miten potilaat kokevat jaksamisen, toimintakyvyn ja mielialan kotona sairauden kanssa. Sovellukseen voidaan lisätä myös sairaalan omia kyselyitä.

Kolme neljäsossa sydämen vajaatominnan kaikista hoitokustannuksista koostuu sairaalahoidosta (Käypä hoito - suositus 2017). Sydämen vajaatoiminnan hoidon kustannukset yhteiskunnalle ovat merkittävät.

Rochen ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin vuonna 2021 toteuttaman kliinisen etäseurannan pilotin analyysin perusteella todettiin, että viidesosa sydämen vajaatoiminnan potilaista aiheuttaa 83% hoitokustannuksista. Suurin vaikuttavuus saadaan todennäköisesti tämän ryhmän etäseurannassa. Etäseurannan pilotin osallistujiksi valittiin 50 potilasta, joilla oli suurin riski sydämen vajaatoiminnan pahenemisesta. Tavoitteena oli kehittää digitaalinen hoitopolku ja etäseuranta sydämen vajaatomintapotilaille. Potilaat haluttiin myös osallistaa entistä aktiivisemmin omaan hoitoon ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Rochen ja Essoteen etäseurannan pilotissa pystyttiin osoittamaan hoidon vaikuttavuutta potilaille sekä terveydenhuollolle.   

Päivystyskäynnit (kaikki syyt) vähenivät 47%

Sairaalahoitojaksot (kaikki syyt) vähenivät 51%

Sydänperäiset sairaalahoitopäivät
vähenivät 52%

Parantunut psykkinen hyvinvointi, PHQ2 tulokset paranivat (keskimäärin 0,88 -> 0,33)

Erinomainen hoitoon sitoutuminen, adherenssi >80% koko pilotin aikana

Parantunut potilastyytyväisyys Potilaiden kokemus hoidon potilaskeskeisydestä ja yhtestyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parani pilotin aikana

Fyysinen aktiivisuus ei heikentynyt KCCQ-12 ja PROMIS4A tulokset pysyivät ennallaan pilotin aikana

Merkittävät kustannusäästöt: Kokonaiskustannukset laskivat -36% potilasta kohden

Helppokäyttöinen teknologia sydämen vajaatoiminnan seurantaan kaikkien ulottuvilla

Etäseurannan laitealustan tekniset ominaisuudet

Mittaukset

 • Aktiivisuus

 • Verensokeri ja -paine

 • Kehon lämpötila

 • Happisaturaatio

 • Spirometria (PEF/FEV)

 • Askeleet ja uni

 • Paino

Kyselyt

 • Oire- ja tutkimuskyselyt

 • Itsearviointilomakkeet

 • Tiedonkeruu ja analysointi

 • Kerättyyn tietoon perustuva alustan ja ennakoivan toimintamallin kehittäminen

Yhteydenpito & interventiot

 • Hälytykset

 • Videokonsultaatio

 • Viestintä chat-yhteyden välityksellä

 • Liitännät ulkoisiin rekistereihin ja järjestelmiin

Suojattu tiedonsiirto
Digitaalinen hoitoketju

Sydämen vajaatoiminnan ja muiden kroonisten sairauksien seuranta-alusta


Löydä lisää

Sydämen vajaatoiminnan Käypä hoito -suositus

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot