Potilaan ääni kuuluville

Miltä potilaan ääni kuulostaa ja miten se kuuluisi entistä paremmin? Terveydenhuollon toimijoiden yhteisenä tavoitteena on luoda potilaille entistä parempi mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoonsa. Miten luomme potilaalle mahdollisuuden osallistua päätöksentekoon? Entä miten mittaamme luotettavasti potilastyytyväisyyttä?

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määrittelee potilaan oikeudesta osallistua omaan hoitoonsa. Potilaalla on muun muassa tiedonsaantioikeus, itsemääräämisoikeus sekä oikeus tulla kuulluksi sekä ilmaista mielipiteensä. Terveydenhuollon toimijoiden tulee aina kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta.

Potilas ja terveydenhuollon asiakas voi vaikuttaa toimimalla muun muassa kokemusasiantuntijana. Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta ja sen hoidosta, sekä kuntoutumisesta ja siihen liittyvistä palveluista. Kokemusasiantuntija voi toimia monissa erilaisissa tehtävissä. Heitä onkin mukana palveluiden suunnittelu- ja kehittämistyöryhmissä, hoito- ja palveluketjujen toimivuuden arvioijina, kokemuskouluttajina, ohjaustyössä ammattilaisten työparina sekä vertaistukihenkilöinä.

Potilasta koskevat päätökset ovat erilaisia riippuen esimerkiksi sairaudesta, potilaan iästä, hoitomuodosta ja hoidon kestosta. Potilasta koskevien päätösten tekoon voi osallistua potilas itse tai potilaan läheinen.

Potilaan ollessa tasavertaisena mukana päätöksenteossa johtaa se parhaimmillaan siihen, että potilas muistaa paremmin hänelle annettuja hoito-ohjeita (mm. ohjeet turvallisen lääkehoidon toteutumiseen) sekä noudattaa todennäköisemmin yhdessä sovittua hoitosuunnitelmaa.  Hoidon suunnittelussa ja päätöksenteossa mukana olevat potilaat myös osallistuvat aktiivisemmin hoidon seurantaan.

Lääkehoitoa suunniteltaessa on hyvä keskustella potilaan kanssa tarjolla olevista valmisteista ja niiden mahdollisista eroista. Turvallisen lääkehoidon lähtökohtana on varmistaa, että potilas tai lääkkeen käyttäjä ymmärtää, miten hänen käyttämänsä lääkkeet vaikuttavat ja miksi on aina tärkeää noudattaa määrättyä annosteluohjetta. On myös tärkeää kertoa lääkkeen käyttäjälle mahdollisista haittavaikutuksista ja korostaa hänen rooliaan niiden ilmoittamisessa ja lisätietojen keräämisessä.

Yleisen käsityksen mukaan potilaan ja terveydenhuollon asiakkaan kokonaisvaltaiseen kokemukseen vaikuttaa mm. hoitohenkilökunnan sosiaaliset taidot sekä potilaan tunne turvallisesta ympäristöstä, jossa häntä hoidetaan ammattimaisesti. Hyvän tai huonon potilas- tai asiakaskokemuksen taustalla voi olla myös jokin muu tekijä kuin varsinainen hoitotapahtuma, esimerkiksi palvelun saavutettavuus, vaivattomuus tai mahdollisuus saada hoitoa ja tulla ymmärretyksi omalla äidinkielellä.

Tärkeää olisikin pohtia, miten näitä asioita olisi mahdollista mitata luotettavasti ja niin että potilaan ääni kuuluisi.

Potilaan oma ääni kuuluu erityisen hyvin hänen kertoessaan oman tarinansa. Potilaiden ja asiakkaiden tarinoiden pohjalta terveydenhuollon toimijoilla on mahdollisuus ymmärtää syvemmin potilaiden omia tuntemuksia ja kokemuksia hoidosta.  Potilaan tai asiakkaan omin sanoin kertoman tarinan tulisikin olla olennainen osa hoidon arviointia ja päätöksentekoa. Näistä tarinoista saatava tieto täydentää muista lähteistä kerättyä tietoa ja tarjoaa terveydenhuollon toimijoille selkeitä ja todellisia esimerkkejä päätöksenteon tueksi.

Potilaan ääni kertoo potilaan sitoutumisesta oman sairautensa hoitoon ja seurantaan. Tämä on ensisijaisen tärkeää hoidon turvallisen toteutumisen kannalta.

Uuden teknologian ansiosta on nykyään entistä helpompaa olla vuorovaikutuksessa potilaiden kanssa. Verkkoportaaleista tekstiviesti- ja sähköpostikampanjoihin sekä terveydenhuollon sovelluksiin on tarjolla monia vaihtoehtoja kommunikoida potilaan kanssa ja tarjota hänelle sopiva kanava saada oma äänensä kuuluviin. 

M-FI-00003773

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot