Uudet pitkäaikaisseurannan tiedot vahvistavat, että Rochen obinututsumabi ▼ (Gazyvaro) pidentää kroonista lymfaattista leukemiaa (KLL) sairastavien elossaoloaikaa verrattuna rituksimabiin (MabThera)

  • CLL11-tutkimuksen lopullinen analyysi lähes viiden vuoden seurantajakson jälkeen osoitti, että obinututsumabihoito vähensi taudin etenemisen tai kuoleman riskiä 51 % verrattuna rituksimabihoitoon.

  • Tutkimuksen loppuraportin mukaan obinututsumabi yhdistelmähoitona klorambusiilin kanssa pidentää kliinisesti merkittävästi kokonaiselossaoloaikaa verrattuna rituksimabiin.

  • Nämä tiedot osoittavat yhdessä klorambusiilin kanssa annettavan obinututsumabipohjaisen hoidon paremmuuden rituksimabipohjaiseen hoitoon verrattuna aiemmin hoitamattomilla KLL-potilailla, joilla on liitännäissairauksia.

Roche on julkistanut lopulliset tulokset CLL11-tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin obinututsumabipohjaista hoitoa aiemmin hoitamattomilla kroonista lymfaattista leukemiaa sairastavilla potilailla.1 Lähes viiden vuoden seurantajakson jälkeen tulokset osoittivat, että obinututsumabin ja klorambusiilin yhdistelmähoidolla saavutettiin kliinisesti merkittävää parannusta useissa päätetapahtumissa, kuten taudin etenemättömyysajassa ja kokonaiselossaoloajassa, verrattuna rituksimabin ja klorambusiilin yhdistelmähoitoon. Obinututsumabipohjainen hoito vähensi kuoleman riskiä 24 prosenttia rituksimabipohjaiseen hoitoon verrattuna. Nämä uudet tiedot täydentävät aiempaa näyttöä obinututsumabilla saavutetusta hyödystä kokonaiselossaoloajan suhteen kroonisen lymfaattisen leukemian ensilinjan hoidossa. Jo aiemmin on raportoitu obinututsumabin ja klorambusiilin yhdistelmän pidentävän kokonaiselossaoloaikaa verrattuna pelkkään klorambusiilihoitoon.

“Tutkimustulokset osoittivat, että suurin osa obinututsumabihoitoa saaneista potilaista on edelleen elossa CLL11-tutkimuksen lähes viiden vuoden seurantajakson jälkeen”, sanoo Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi.

CLL11-tutkimuksen seuranta-ajan mediaani oli lähes viisi vuotta (59,4 kuukautta), ja lopullisessa analyysissä kävi ilmi seuraavaa:

- Taudin etenemisen tai kuoleman riski obinututsumabia yhdistelmähoitona klorambusiilin kanssa saaneilla potilailla oli 51 prosenttia pienempi kuin rituksimabia yhdistelmähoitona klorambusiilin kanssa saaneilla potilailla.

- Kliinisesti merkitsevä parannus kokonaiselossaoloajan suhteen nähtiin obinututsumabia yhdistelmähoitona klorambusiilin kanssa saaneilla potilailla verrattuna rituksimabia yhdistelmähoitona klorambusiilin kanssa saaneisiin potilaisiin. Tutkimuksen loppuraportin laatimisen aikaan obinututsumabia yhdistelmähoitona klorambusiilin kanssa saaneiden potilaiden ryhmä ei ollut vielä saavuttanut kokonaiselossaoloajan mediaania, eli yli puolet kyseisen ryhmän potilaista oli edelleen elossa lähes viiden vuoden seurantajakson päättyessä. Kuoleman riski obinututsumabia yhdistelmähoitona klorambusiilin kanssa saaneilla potilailla pieneni 24 prosenttia.

- Obinututsumabi yhdistelmähoitona klorambusiilin kanssa pidensi aikaa seuraavan hoidon aloittamiseen verrattuna rituksimabia yhdistelmähoitona klorambusiilin kanssa saaneisiin potilaisiin

- Minimaalisen jäännöstaudin (MRD) osuus oli obinututsumabia yhdistelmähoitona klorambusiilin kanssa saaneilla potilailla pienempi kuin rituksimabia yhdistelmähoitona klorambusiilin kanssa saaneilla potilailla (MRD-negatiivisuus: obinututsumabi + klorambusiili 24%, rituksimabi + klorambusiili 2%).

- Obinututsumabi + klorambusiili ‑yhdistelmähoitoon liittyviä uusia tai odottamattomia turvallisuussignaaleja ei havaittu.

Aiemmin raportoituihin CLL11-tutkimustuloksiin perustuen obinututsumabi on tällä hetkellä hyväksytty yli 90 maassa yhdistelmähoitona klorambusiilin kanssa potilaille, joilla on aiemmin hoitamaton krooninen lymfaattinen leukemia.2

Obinututsumabi

Obinututsumabi on glykomodifioitu monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu CD20-proteiiniin, jota esiintyy tietyissä veren valkosoluihin kuuluvissa B-soluissa mutta ei kantasoluissa tai plasmasoluissa. Obinututsumabi on kehitetty hyökkäämään kohteeksi valittuja B-soluja vastaan ja tuhoamaan niitä sekä suoraan että yhdessä kehon immuunijärjestelmän kanssa.

Käynnissä on useita verisyöpätyyppejä koskevia tutkimuksia, joissa tutkitaan obinututsumabia yhdessä muiden lääkkeiden muun muassa syövän immunoterapiahoitojen ja pienmolekyyli-inhibiittoreiden, kanssa.

Roche

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.
Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Lisätietoa:

Roche Oy
Communications Manager
Otto Köngäs
Puhelin:
sähköposti:

Viitteet

  1. EHA (European Hematology Association) 23rd Annual Congress, 14-17 June, Stockholm, Sweden

  2. Goede V, et al. Obinutuzumab plus Chlorambucil in Patients with CLL and Coexisting Conditions. NEJM. 2014;370:1101-1110

FI/ROCH/1808/0092

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot