IMpower150-tutkimus osoitti, että atetsolitsumabin ▼ ja bevasitsumabin yhdistäminen solunsalpaajahoitoon auttaa edennyttä keuhkosyöpää sairastavia potilaita elämään kauemmin kuin potilaat, jotka saavat pelkästään bevasitsumabia yhdessä solunsalpaajahoidon kanssa

  • Atetsolitsumabin (Tecentriq) ja bevasitsumabin (Avastin) yhdistelmän suotuisa vaikutus elinaikaan havaittiin kaikissa analysoiduissa ennalta määritetyissä potilasryhmissä

  • IMpower150-tutkimuksen tulokset esiteltiin ASCOn (American Society of Clinical Oncology) vuosikokouksessa 4.6.2018

Tutkimuksen välianalyysi osoitti, että atetsolitsumabin ja bevasitsumabin yhdistäminen solunsalpaajahoitoon (karboplatiini ja paklitakseli) auttoi potilaita elämään merkitsevästi kauemmin kuin potilaat, jotka saivat pelkästään bevasitsumabia yhdistettynä solunsalpaajahoitoon (mediaani kokonaiselossaolo = 19,2 kk vs. 14,7 kk; riskisuhde = 0,78, 95 %:n luottamusväli: 0,64–0,96; p = 0,016). Kokonaiselossaolon pitenemistä havaittiin kaikissa analysoiduissa biomarkkereiden (EGFR, ALK, PD-L1) perusteella valituissa ennalta määritetyissä alaryhmissä. Elossaoloaika piteni atetsolitsumabi-yhdistelmähoidolla myös potilailla, joilla oli etäpesäkkeitä maksassa. Atetsolitsumabin ja bevasitsumabin yhdistelmähoidon turvallisuusprofiili vastasi aikaisemmin havaittuja lääkekohtaisia profiileja.

Välianalyysissä atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmä ei pidentänyt kokonaiselossaoloa tilastollisesti merkitsevästi enempää kuin bevasitsumabin ja solunsalpaajahoidon yhdistelmä.

IMpower150 on avoin, satunnaistettu ja valvottu vaiheen III monikeskustutkimus, jossa arvioidaan atetsolitsumabin ja solunsalpaajahoidon (karboplatiini ja paklitakseli) yhteiskäytön tehoa ja turvallisuutta sekä yhdistettynä bevasitsumabiin että ilman bevasitsumabia. Tutkimus kohdistuu potilaisiin, joilla on pitkälle edennyt vaiheen IV tai uusiutunut levinnyt ei-levyepiteelisoluinen, ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja joiden syöpää ei ole hoidettu solunsalpaajahoidolla. Tutkimukseen osallistuu 1 202 henkilöä.

Atetsolitsumabi on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu kasvainsolujen ja immuunisolujen pinnalla ilmentyvään PD-L1 -proteiiniin ja estää siten sen vuorovaikutuksen sekä PD-1- että B7.1-reseptorien kanssa. Atetsolitsumabi voi aktivoida T-soluja ja edistää elimistön omaa immuunipuolustusta estämällä PD-L1 proteiinin toimintaa. Atetsolitsumabivalmistetta tutkitaan monentyyppisten syöpien hoitoon yhdistelmänä immunoterapian, kohdennettujen lääkehoitojen ja erilaisten solunsalpaajahoitojen kanssa.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.
Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.
Lisätietoa:  

Roche Oy
Legal and External Affairs Coordinator
Eija Ruuskanen
Puhelin:
sähköposti: 

FI/ROCH/1806/0073

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot