APHINITY-tutkimus: Pertutsumabiin ▼ pohjautuva yhdistelmähoito pienentää HER2-positiivista varhaisen vaiheen rintasyöpää sairastavien taudin uusiutumisriskiä

Roche, Breast International Group (BIG), Breast European Adjuvant Study Team (BrEAST) ja Frontier Science Foundation (FS) julkistivat tuloksia faasin III APHINITY-tutkimuksesta.   Tulokset osoittavat, että pertutsumabin (Perjeta®), trastutsumabin (Herceptin®) ja solunsalpaajahoidon yhdistelmä leikkauksen jälkeisenä liitännäishoitona (adjuvanttihoito) vähensi 19 prosentilla riskiä invasiivisen rintasyövän uusiutumiseen tai kuolemaan (invasive disease-free survival, iDFS) potilailla, jotka sairastivat HER2-positiivista varhaisen vaiheen rintasyöpää (HR=0,81; 95 % CI 0,66-1,00, p=0,045).1Vertailuryhmänä olivat potilaat, jotka saivat pelkästään trastutsumabia ja solunsalpaajaa.  Pertutsumabiin pohjautuvaa yhdistelmähoitoa saaneista potilaista 94,1 prosentilla rintasyöpä ei uusiutunut kolmen vuoden kuluessa, kun taas pelkästään trastutsumabia ja solunsalpaajaa saaneilla potilailla osuus oli 93,2 prosenttia.1 Pertutsumabiin pohjautuvan yhdistelmähoidon turvallisuusprofiili oli yhdenmukainen aiempien tutkimusten kanssa. Sydäntapahtumien ilmaantuvuus oli vähäinen eikä uusia turvallisuuteen vaikuttavia havaintoja todettu.1,2

Primaarianalyysin aikaan saatavilla olleen datan mukaan arvioitu invasiivisesta sairaudesta vapaa elossaolo neljän vuoden jälkeen (invasive disease-free survival; iDFS) osoitti, että rintasyöpä ei uusiutunut 92,3 prosentilla potilaista, joita hoidettiin pertutsumabiin pohjautuvalla yhdistelmähoidolla, kun taas pelkästään trastutsumabia ja solunsalpaajaa saaneilla potilailla osuus oli 90,6 prosenttia.1 Tämä viittaa siihen, että pidemmän seuranta-ajan analyysit tulevat olemaan hyvin tärkeitä lisätietojen keräämiseksi.

”Rintasyövän varhaisvaiheen liitännäishoidon tarkoitus on lisätä potilaan paranemismahdollisuuksia. Pääsemme lähemmäksi tätä tavoitetta, kun tutkimustieto karttuu ja hoidot kehittyvät”, kertoo Roche Oy:n lääketieteellinen johtaja Anssi Linnankivi. ”APHINITY-tutkimuksessa pertutsumabiin pohjautuva hoito paransi hoitotuloksia, joihin on päästy trastutsumabiin pohjautuvalla hoidolla HER2-positiivista varhaisen vaiheen rintasyöpää sairastavilla potilailla. Odotamme pääsevämme työskentelemään terveysviranomaisten kanssa tuodaksemme tämän hoitovaihtoehdon potilaiden saataville.”

Gunter von Minckwitz, lääketieteen tohtori, Breast International Groupin ja akateemisten tutkimuskumppanien tutkimuskoordinaattori kommentoi tuloksia näin: “APHINITY-tutkimus on jälleen yksi esimerkki lääketeollisuuden ja akateemisen tutkimuksen yhteistyön tärkeydestä ja sen merkityksestä syöpähoitojen kehittämisessä tähän haastavaan sairauteen. Primaarianalyysissä mediaani seuranta-aika oli 45,4 kuukautta, ja tämä varhainen data on rohkaisevaa. Potilaiden seuranta jatkuu jopa 10 vuotta ja toivomme, että tulevat analyysit tuovat lisätietoa pertutsumabihoidosta HER2-positiivisessa varhaisen vaiheen rintasyövässä.”

Primaarianalyysissa aggressiivisen rintasyvövän riskin vähentyminen oli merkittävintä potilailla, joilla syöpä oli levinnyt imusolmukkeisiin (HR=0,77; 95 % CI 0,62-0,96, p=0,019) tai, joilla oli hormonireseptorinegatiivinen tauti (HR=0,76; 95 % CI 0,56-1,04, p=0,085). Kolmen vuoden seurannassa potilailla, joilla syöpä oli levinnyt imusolmukkeisiin, syöpä ei uusiutunut 92,0 prosentilla pertutsumabiin pohjautuvalla yhdistelmähoidolla verrattuna 90,2 prosenttilla trastutsumabilla ja solunsalpaajalla hoidetuista potilaista. Hormonireseptorinegatiivisilla potilailla sairaudesta vapaan elossaolon osuus oli 92,8 prosenttia pertutsumabiin pohjautuvaa yhdistelmähoitoa saaneiden ryhmässä ja 91,2 prosenttia trastutsumabia ja solunsalpaajaa saaneiden ryhmässä.1 Potilailla, joilla syöpä ei ollut levinnyt imusolmukkeisiin, syövän uusiutuminen oli vähäistä molemmissa tutkimusryhmissä, joten heillä pertutsumabiin pohjautuvan yhdistelmähoidon ei havaittu tuovan etua.1

HER2-positiivinen rintasyöpä on aggressiivinen rintasyövän muoto ja sitä esiintyy noin yhdellä viidestä rintasyöpäpotilaasta.3 Hoitojen kehittymisestä huolimatta jopa joka neljännellä HER2-positiivista varhaisen vaiheen rintasyöpää sairastavalla trastutsumabilla ja solunsalpaajilla hoidetulla potilaalla sairaus uusiutuu.4,5 Rintasyövän varhainen hoito, ennen kuin se on levinnyt, saattaa parantaa mahdollisuutta estää taudin uusiutuminen ja vaihe, jossa tautia ei voida enää parantaa.6Liitännäishoitoa annetaan leikkauksen jälkeen, ja sen tarkoituksena on tappaa kaikki jäljelle jääneet syöpäsolut ja alentaa syövän uusiutumisen riskiä.6

APHINITY2 (Adjuvant Pertuzumab and Herceptin IN Initial TherapY in Breast Cancer, NCT01358877/ BO25126/ BIG 4-11) on kansainvälinen, faasin III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumelääkekontrolloitu, kahteen tutkimushaaraan jaettu tutkimus, jossa arvioidaan liitännäishoitona käytettävän pertutsumabin, trastutsumabin ja solunsalpaajan yhdistelmähoidon tehoa ja turvallisuutta verrattuna pelkästään trastutsumabiin ja solunsapaajaan perustuvaan hoitoon. Tutkimukseen osallistui 4 805 potilasta, joilla on leikkauksella hoidettava HER2-positiivinen varhaisen vaiheen rintasyöpä.

Tutkimukseen hyväksytyt potilaat olivat käyneet leikkauksessa, heidät satunnaistettiin kahteen haaraan (1:1) ja he saivat:

a) Kuudesta kahdeksaan annosta solunsalpaajaa yhdessä pertutsumabin ja trastutsumabin kanssa ja sen jälkeen pertutsumabia ja trastutsumabia joka kolmas viikko kaikkiaan vuoden (52 viikkoa) ajan.

b) Kuudesta kahdeksaan annosta solunsalpaajaa yhdessä lumelääkkeen ja trastutsumabin kanssa ja sen jälkeen trastutsumabia joka kolmas viikko kaikkiaan vuoden (52 viikkoa) ajan.

Sädehoito ja/tai hormonihoito voitiin aloittaa liitännäishoitona käytetyn solunsalpaajahoidon päätyttyä. APHINITY-tutkimuksessa sallittiin useiden yleisesti käytettyjen solunsalpaajahoitojen käyttö. Tutkimukseen otettiin mukaan potilaita, joilla syöpä oli levinnyt imusolmukkeisiin ja potilaita, joilla syöpä ei ollut levinnyt imusolmukkeisiin. Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma oli aika, jonka potilas on elossa invasiivisesta taudista vapaana tai kuolee mistä tahansa syystä liitännäishoidon jälkeen (iDFS). Toissijaisia päätetapahtumia olivat sydänturvallisuus ja turvallisuus yleensä, eloonjääminen, tautivapaa eloonjääminen sekä terveyteen liittyvä elämänlaatu.

Roche on maailman suurin bioteknologiayritys, joka valmistaa lääkkeitä syöpätautien, immunologisten sairauksien, tulehdussairauksien ja keskushermostosairauksien hoitoon. Roche on maailman johtava yritys in vitro -diagnostiikassa sekä edelläkävijä syövän kudosdiagnostiikassa ja diabeteksen hoidossa. Rochen yhdistetty vahva osaaminen sekä lääkealalla että diagnostiikassa on tehnyt Rochesta yksilöidyn terveydenhoidon johtavan yrityksen. Rochen yksilöidyn terveydenhoidon strategian tavoitteena on tarjota jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopiva hoito.

Lisätietoa:

Kaikki käytetyt tai mainitut tavaramerkit on suojattu lainsäädännöllä.

Breast International Group (BIG) on eri puolilla maailmaa toimivien akateemisten rintasyöpätutkimusryhmien voittoa tavoittelematon organisaatio, joka sijaitsee Brysselissä.

Globaali yhteistyö on elintärkeää merkittävien edistysaskelien ottamiselle rintasyöpätutkimuksessa. Se mahdollistaa myös tarpeettoman tuplatyön tekemisen, tiedon jakamisen, parempien hoitojen kehittämisen nopeammin ja lisää parannuskeinojen löytymisen todennäköisyyttä. Siksi BIG mahdollistaa rintasyöpätutkimuksen kansainvälisellä tasolla ruokkimalla yhteistyötä jäseniensä ja muiden akateemisten verkostojen välillä sekä työskentelemällä yhdessä, mutta riippumattomasti lääketeollisuuden kanssa.

Vuonna 1999 perustettuun BIGiin kuuluu 56 yhteistyötä tekevää ryhmää Euroopasta, Kanadasta, Latinalaisesta Amerikasta, Aasiasta ja Australaasiasta. Nämä yksiköt ovat sitoutuneet useisiin tuhansiin erikoistuneihin sairaaloihin ja tutkimuskeskuksiin maailmanlaajuisesti. BIGin alaisuudessa on käynnissä tai kehitteillä yli 30 kliinistä tutkimusta samaan aikaan. Se työskentelee läheisesti myös Yhdysvaltain kansallisen syöpäinstituutin ja Pohjois-Amerikan rintasyöpäryhmien kanssa, jotta ne voivat yhdessä toimia vahvana yhdistävänä voimana rintasyöpätutkimuksen alueella. 

Breast European Adjuvant Studies Team (BrEAST) on erikoistunut kliinisten tutkimusten yksikkö (datakeskus), joka toimii Jules Bordet -instituutin yhteydessä Brysselissä.  Se perustettiin vuonna 1997 toteuttamaan laajoja, kansainvälisiä faasin III rintasyöpätutkimuksia, joita käytettäisiin uusien lääkkeiden rekisteröintiin. Yksikkö on vastuussa lääketeollisuuden ja Breast International Groupin yhteistyössä tekemien tutkimuksien datan perustamisesta, koordinoinnista ja hallinnasta. BrEAST hallinnoi monimutkaisia tutkimuksia, joissa on mukana yli 20 000 potilasta yli 40 maasta.  

Frontier Science Foundation (FS) voittoa tavoittelematon yritys, joka on saavuttanut kansainvälistä mainetta erittäin kyvykkäänä tiedonhallinnan ja tilastotieteen organisaationa. Se tekee yhteistyötä tutkimusverkostojen, lääkeyritysten ja muiden kliinisiä ja pitkäaikaisseurantatutkimuksia suunnittelevien ja toteuttavien tahojen kanssa.

Vuonna 1975 perustettu Frontier Science tarjoaa innovatiivista tiedonhallintaa ja analyysejä kliinisiin tutkimuksiin eri terapia-alueilla kaikkialla maailmassa. Jotkin merkittävistä kehitysaskelista AIDSin tai syövän hoidossa ovat tulosta tutkimuksista, joissa Frontier Sciencella on ollut merkittävä rooli.   

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

Roche Oy
Public Policy Manager
Andrei Nahkala
Puhelin:
sähköposti: 

Viitteet

 1. Minckwitz G, et al. APHINITY trial. American Society of Clinical Oncology Annual Meeting; 2017 Jun 2-6; Chicago. IL, USA. Abstract #LBA500.

 2. European Medicines Agency. Perjeta Summary of Product Characteristics. [Internet; cited 2017 May 22]. Available from:

 3. Wolff A, et al. J Clin Oncol 2013;31(31):3997-4013.

 4. Jackisch C, et al. HERA trial. San Antonio Breast Cancer Symposium; 2015 Dec 8-12; San Antonio. TX, USA. Abstract PD5-01.

 5. Slamon D, et al. BCIRG 006 trial. San Antonio Breast Cancer Symposium; 2015 Dec 8-12; San Antonio. TX, USA. Abstract S5-04.

 6. Scharl A, et al. Geburtshilfe Frauenheilkd 2015;75(7):683–91.

 7. ClinicalTrials.gov. APHINITY. [Internet; cited 2017 May 22]. Available from:

 8. Lewis Phillips G, et al. Cancer Res 2008;68:9280-90.

 9. Iqbal N and Iqbal N. Mol Biol Int 2014;doi:10.1155/2014/852748.

 10. Franklin M, et al. Cancer Cell 2004;5(4):317-28.

 11. Baselga J and Swain S. Nat Rev Cancer 2009;9(7):463-75.

FI/ROCH/1706/0103

© 2023 Roche Diagnostics Oy ja Roche Oy, Revontulenpuisto 2 C, 02100 Espoo Tällä sivustolla on tietoa Roche Oy:n ja Roche Diagnostics Oy:n tuotteista ja palveluista Suomessa. Lääkkeitä koskeva tieto on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille. Roche Oy ja Roche Diagnostics Oy eivät miltään osin vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toimivuudesta.

YhteystiedotRoche maailmanlaajuisestilinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeLääkehoitoDiagnostiikkaTyöpaikatMediaTarinoitaTietosuojaKäyttöehdotSosiaalisen median käyttöehdot